Medresa raspisala konkurs za radna mjesta nastavnika

372

Na osnovu člana 42. i 49. Statuta Medrese „Gazi Isa-beg” u Novom Pazaru, a u cilju unapređenja vaspitno-obrazovnog procesa, Uprava Medrese „Gazi Isa-beg” raspisuje

KONKURS za radna mjesta nastavnika na predmetima:

kiraet, akaid, fikh, ahlak, tefsir, hadis, povijest islama, imamaet-vaz, bosanski jezik, arapski jezik, engleski jezik, turski jezik, konverzacija arapskog jezika, opšta historija, geografija, filozofija, psihologija, pedagogija, sociologija, matematika, fizika, hemija, biologija, osnovi informatike, fizičko vaspitanjekao i za odgajatelje u Medresi.

Uslovi konkursa:

da je kandidat pripadnik lslamske zajednice, da se kandidat i njegova porodica ponašaju po islamskim načelima, da je tjelesno i duševno sposoban za službu, da se protiv kandidata ne vodi krivični ili disciplinski postupak, da je završio medresu i islamski fakultet ili potrebnu stručnu spremu za mjesto na koje konkuriše, da ima iskustva u prosvjetno-pedagoškoj struci, da se odlikuje pedagoškim i organizacijskim sposobnostima, svaki kandidat uz potrebnu dokumentaciju prilaže esej o predmetu za koji aplicira, obrazlažući viziju unapređenja kvaliteta datog predmeta.

Nastavnici i odgajatelji podliježu reizboru svake četvrte godine i mogu biti ponovo imenovani na ove poslove neograničeno puta ukoliko zadovoljavaju uslove rada.

Konkurs je otvoren do 15. novembra 2019. godine i teče od dana objavljivanja na oglasnoj tabli ili jednom od glasila Islamske zajednice.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti sekretaru Medrese. Adresa: Gradska 1/b, Novi Pazar.

Izvor Sana